REISEVILKÅR

Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen.

Dette sikrer en rettferdig og forutsigbar avtaleprosess for både kunden og arrangøren, og gir et klart rammeverk for hvordan eventuelle uforutsette situasjoner håndteres underveis i reisen.

Disse vilkår gjelder for alle gruppereiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle reisen. Avtalen er bindende for begge parter i henhold til lov om pakkereiser, og kan ikke heves av andre grunner enn ekstraordinære omstendigheter eller en prisforhøyelse på mer enn 8 % av det som er kontraktsfestet.

ENDRING AV PRIS OG PROGRAM

Det tas for alle turer forbehold om prisendringer pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder i første rekke valutaendringer og økning av skatter og/ eller avgifter. Et eventuelt tillegg vil bli varslet senest 20 dager før avreise.

Prisen for turen er basert på et bestemt antall reisende, hvilket fremkommer av turens program og kontrakt. Ved avvik fra dette antallet forbeholder ReiseTeam AS seg retten til å endre prisene.

Den endelige prisen fastsettes når sluttfakturaen sendes til kunden. Prisen vil bli basert på flyskatter og valutakurser på dette tidspunktet. Sluttfakturaen forfaller 35 dager før avreise.

Hvis det forekommer en prisøkning på mer enn 8 %, har kunden rett til å avslutte avtalen. Kunden må sende sitt krav om avslutning skriftlig til ReiseTeam.

Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Vesentlige endringer i programmet som skjer etter avtalen er inngått skal meddeles kunden skriftlig.

BETALINGSVILKÅR OG RETT TIL AVBESTILLING

Når denne avtalen er signert av begge parter, skal kunden betale et depositum på 20 % av totalbeløpet per antall reisende. Dette depositumet er en bekreftelse på reservasjonen og sikrer plassen(e) på turen.

På grunn av begrensede avbestillingsmuligheter overfor underleverandører gjelder følgende gebyrer:

 • Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling såfremt det er mer enn 2 måneder til avreisedato
 • Ved avbestilling f.o.m. 105 til 65 dager før avreise, belastes innbetalt depositum.
 • Ved avbestilling f.o.m 65 til 40 dager før avreise, belastes opptil 50% av pakkeprisen.
 • Ved avbestilling 40 dager eller senere før avreise, eller den reisende ikke møter ved avgang eller ikke har nødvendige papirer (pass, flybilletter, ev. visum el. l) beholder Reiseteam / Suldalsbussen hele reisens pris

Depositum faktureres så snart avtalen om gruppereise returneres til ReiseTeam AS

Enkelte av våre underleverandører/ samarbeidspartnere opererer med andre avbestillingsvilkår i tillegg til våre.

I disse tilfellene vil du få opplyst egne regler når du bestiller

AVBESTILLING VED EKSTRAORDINÆRE OMSTENDIGHETER

Den reisende har rett til å avbestille dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling.

REISE – OG AVBESTILLINGSFORSIKRING

Reiseteam AS anbefaler alle reisende å ha gyldig reiseforsikring som også dekker potensiell hjemtransport, i tillegg til å ha Europeisk Helsetrygdekort når de reiser i Europa. Vi anbefaler også å skaffe avbestillingsforsikring dersom dette ikke er inkludert i reiseforsikringen. Det er den reisendes ansvar å tegne nødvendige forsikringer. Vær oppmerksom på at Reiseteam AS ikke er ansvarlig for situasjoner eller forhold som den reisende kunne ha forsikret seg mot, så lenge de ikke skyldes arrangøren eller noen den har ansvar for.

FORPLIKTELSER

6.1 Våre forpliktelser

 • Sørge for at du får nødvendige dokumenter/ bekreftelser skriftlig
 • Sørge for at du får informasjon ved eventuelle endringer ved din bestilling
 • Sørge for at våre leverandører/ samarbeidspartnere for får betalt for det du har kjøpt
 • Sørge for at våre leverandører/ samarbeidspartnere leverer produktet/ tjenesten du har kjøpt iht beskrivelse.

6.2 Kundens plikter

 • Innhente opplysninger om oppmøtetid ved reiser
 • Kontrollere at billetter/ bekreftelser er i samsvar med bestilling umiddelbart ved mottak av bekreftelse
 • Plikter å ta med seg gyldig legitimasjon/ pass og evt visum
 • Ikke opptre sjenerende for andre reisende/ deltakere
 • Ikke skade leverandørs eiendom

MANGLER VED REISEN

Den reisende plikter å gi beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere på stedet, slik at disse blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen.
Ved å gi beskjed på stedet, får arrangøren også muligheten til å ta nødvendige tiltak for å forbedre kundens opplevelse og unngå lignende problemer for fremtidige reisende.

PASS OG VISUM

Vær oppmerksom på at mange land, rederier og flyselskap krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato. Dette gjelder også reiser i Europa. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt på nettsiden. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til det aktuelle reisemålet. Det er den reisendes ansvar å sørge for å ha gyldig pass og eventuelt visum ved avreise.

GENERELLE VILKÅR

Reiseteam AS opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Det vises ellers til Pakkereiseloven av 15.06.2018, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser fra 01.07.2018.

DERE ER TRYGGE HOS OSS!

Reiseteam AS er medlem av Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti.
Dette betyr at pengene du har betalt inn for en pakkereise er trygge hvis reiseleverandøren skulle mot formodning gå konkurs.